6 Redenen voor energiebewust ondernemen

1. Het klimaatprobleem

Het is zeer waarschijnlijk (meer dan 95 procent kans) dat de opwarming van de aarde in de laatste vijftig jaar is toe te schrijven aan door de mens uitgestoten broeikasgassen zoals kooldioxide (CO2). De gevolgen van klimaatverandering zullen in de meeste delen van de wereld tot aanzienlijke risico’s leiden als de temperatuur verder stijgt. Sommige gebieden op aarde zullen door de klimaatsverandering te maken krijgen met extreme neerslag, andere juist met droogte en verwoestijning. Ook wordt inmiddels de volledige smelting van de Noordpool voor mogelijk gehouden. Mede daardoor wordt een zeespiegelstijging voorspeld van 45 tot 82 centimeter.

2. Kostenreductie

Door bijvoorbeeld zuiniger te rijden, beter te isoleren, zelf energie op te wekken en mensen bewust te maken van hun energiegedrag kunnen duizenden euro’s aan brandstofkosten per jaar bespaard worden. En dit zijn slechts enkele voorbeelden van de inmiddels honderden die er zijn van het slim en kostenefficiënt reduceren van energieverbruik.

3. Marketing

Duurzaam ondernemen leidt tot commercieel succes. Enkele voordelen van duurzaam ondernemen die volgens onderzoeken genoemd worden zijn meer klantloyaliteit, een hogere koopintentie en het aantrekken van goed personeel. Ook veroorzaakt het een verhoging van het moreel onder de werknemers, creëert het goodwill en een goede reputatie bij stakeholders. Bovendien realiseert het merkdifferentiatie in een relatief homogene markt.

4. Duurzaam inkopen

Niet alleen de Nederlandse overheden gaan duurzaam inkopen, ook steeds meer commerciële organisaties volgen dat voorbeeld. Zij kijken bij de inkoop van producten en diensten vaker naar duurzaamheidaspecten. Een van de belangrijkste aspecten waar naar gekeken wordt is hoe energie-efficiënt, groen of CO2-neutraal een product of dienst is geproduceerd. Hoe meer reductie van CO2-uitstoot is toegepast ten opzichte van een concurrerende dienst of product, hoe aantrekkelijker het is (ervan uitgaande dat overige elementen als prijs en levertijd ongeveer dezelfde zijn). Via een instrument als de CO2-prestatieladder (http://www.skao.nl/) kun je als organisatie beoordelen waar je zelf staat als duurzame leverancier.

5. De wereldwijde fossiele energievoorraad

Voorspeld is dat de wereldwijde consumptie van alle vormen van energie in 2050 verdubbeld is ten opzichte van het energieverbruik in 2008. Nog niet exact bekend is hoe groot de wereldvoorraad is aan olie, kolen en gas. daarbij is het de vraag hoe deze laatste voorraden in de toekomst zo gewonnen kunnen worden dat dit ook economisch gezien aantrekkelijk is. Wat wel is voor te stellen, is dat de voorraad aan fossiele brandstoffen eens uitgeput zal zijn. Meer efficiency in energieverbruik en investeren in het opwekken van duurzame energie zal leiden tot zekerheid van toekomstige energievoorziening.

6. Het Kyoto-protocol

Ieder deelnemend land aan het Kyoto-protocol, waaronder Nederland, moet in de periode 2008-2012 gemiddeld 5% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van de uitstoot die werd veroorzaakt in het jaar 1990. Het Kyoto-protocol geeft aan dat reductie van broeikasgassen vooral moet worden bereikt in het eigen land, bijvoorbeeld door efficiënter te produceren of gebruik te maken van duurzame energiebronnen.

Tijdens de klimaattop in Durban, in december 2011, is afgesproken dat het Kyoto-protocol ook na 2012 in stand zal worden gehouden. Ook is afgesproken dat in 2020 alle landen, dus ook de VS, China en India, verplicht hun uitstoot van broeikasgassen gaan reduceren. Wetenschappers en natuurorganisaties geven echter aan dat reduceren in 2020 te laat is om het opwarmen van de aarde met maximaal 2 graden Celsius te voorkomen. Deze 2 graden Celsius zouden cruciaal zijn om de zeespiegelstijging en aantasting van biodiversiteit en vruchtbare aardoppervlakten enigszins in bedwang te houden.