Door: Bedrijf en Energie


Duurzaam ontwikkelingsdoel dertien: Klimaatactie

Eind 2015 gaven regeringsleiders van 193 VN-lidstaten goedkeuring aan de resolutie “Onze wereld transformeren: de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling”. De zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDGs), vormen de kern van deze resolutie. Duurzaam ontwikkelingsdoel dertien gaat over het nemen van urgente actie om klimaatverandering en de gevolgen hiervan tegen te gaan.

Voor het eerst in de geschiedenis van de VN is er een alomvattend en integraal akkoord bereikt over de aanpak van grote mondiale uitdagingen en hebben alle landen zich daaraan op het hoogste politieke niveau gecommitteerd. Vanwege het universele karakter van de doelen gelden ze voor alle lidstaten – ook voor Nederland.

De ontwikkelingsdoelen zeven en dertien

Het duurzame ontwikkelingsdoel dertien gaat over Klimaatactie. Dit doel vormt een twee-eenheid met duurzaam ontwikkelingsdoel zeven. Dit doel nummer zeven gaat over het verzekeren van toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. Hieronder valt ook het verbruik van energie en energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

Hoe minder fossiele brandstoffen er worden verbruikt, hoe minder uitstoot van het broeikasgas CO2, hoe minder effect er is op het klimaat. De klimaat- of energietransitie vergt een omslag van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, decentrale opwekking, efficiënter gebruik van energie en hergebruik van grondstoffen. Dat is een uitdaging, maar ook zeker een kans voor het Nederlandse bedrijfsleven.

MKB ondernemers aan de slag met de SDGs

Klimaatactie betekent concreet: inzicht krijgen in de eigen CO2-voetafdruk, minder energie verbruiken (en dus minder CO2 uitstoten), overstappen op duurzame energiebronnen en zuinig omgaan met grondstoffen. Ben je al bekend met de CO2-voetafdruk van jouw organisatie? Via de CO2-calculator > van het Klimaatplein kun je hem gratis berekenen. En dan vervolgens aan de slag met energie en kosten besparen, dat kan door het volgen van het vijf-stappenplan naar energiebewust ondernemen >.

Belangrijk aspect van Klimaatactie zal het beprijzen van de uitstoot van CO2 zijn. Vanuit diverse instanties zoals de Wereldbank en de Nederlandse Rijksoverheid wordt gezinspeeld op het belasten of beprijzen van CO2 om zo schone en duurzame koplopers te belonen voor goed gedrag. Het Klimaatplein voerde een testcase uit met CO2-beprijzing bij drie Noord-Brabantse MKB-bedrijven. Deze CO2 testcase > leidde tot inzicht en concrete actie om toekomstige CO2-kosten nu al te verlagen.

Wil je als bedrijf of (lokale) overheid concreet en praktisch invulling geven aan de duurzame ontwikkelingsdoelen zeven en dertien? Neem dan contact > met ons op.